logo
banner

Dossier 'Waterkwaliteit'

In de Europese richtlijn stedelijk afvalwater van 1991 ligt de focus op het zuiveren van het afvalwater en de aanleg van waterzuiverings-
installaties. In de Europese kaderrichtlijn water van 2000 ligt de focus op de goede toestand van het watersysteem (oppervlakte- en grondwateren). De laatste tien jaar zijn er in de Zennevallei veel nieuwe waterzuiveringsinstallaties bijgekomen, wat de waterkwaliteit en de goede toestand van de waterlopen heeft verbeterd.


KAART
 

Waterzuivering in het Zennebekken >>WATERKWALITEIT METEN


De waterkwaliteit is een essentiële factor voor de ontwikkeling van leven in en langs de waterlopen. Zij heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit. Coördinatie Zenne neemt Brusselse waterlopen onder de loep.

Resultaten waterkwaliteit >


ARTIKELS

foto

Afterwork 'Waterbeheerplannen' in woord en beeld

Op 10 mei 2016 konden geïnteresseerden terecht op een infoavond van Coördinatie Zenne en haar partners om te komen luisteren en discussiëren over de as 'waterkwaliteit' van de waterbeheerplannen voor het Zennebekken. Er kwamen meer dan 70 deelnemers opdagen: studenten, politici, verenigingen, overheidsdiensten… uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

foto

Komt er weer leven in de Zenne?

De Zenne heeft de goede ecologische en chemische toestand die de Europese Kaderrichtlijn water vooropstelt voor 2015 helaas niet gehaald. Het zal wellicht nog meer dan tien jaar duren voordat die goede toestand bereikt wordt. Toch is er al heel wat gebeurd om de situatie te verbeteren, en er staan nog heel wat projecten op stapel voor de toekomst.

foto

Waterbeleid: de visie van Brussel op de toekomst

Éric Mannès, adviseur water bij het kabinet van de Brusselse minister van Leefmilieu, gaf toelichting bij de uitdagingen maar ook de meerwaarde die water voor Brussel betekent. De uitdagingen gaan over een betere waterkwaliteit, zoals het aansluiten van het volledige rioleringsnetwerk op de twee waterzuiveringsinstallaties, een beter beheer van de riooloverstorten in natuurlijke milieus bij regenweer, het aanleggen van een systeem 'op zijn Brussels' voor de scheiding van afval- en regenwater, en het beheer van regenwater op publieke en privégronden. De meerwaarde van het water zit in de verbetering van de levenskwaliteit, het stimuleren van biodiversiteit in de stad, het beperken van het warmte-eilandeffect,...

foto

25 jaar evolutie van de waterkwaliteit van de Zenne en het kanaal

Natacha Brion van de Vrije Universiteit Brussel liet zien dat er op 25 jaar tijd en dankzij de ingebruikname van de waterzuiveringsinstallaties in het Zennebekken geleidelijk aan een verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne merkbaar is. In 2007 piekte die evolutie naar aanleiding van het opstarten van het zuiveringsstation van Brussel-Noord. De huidige zuivering is goed maar de toestand van de Zenne blijft kritiek: het zuurstofgehalte is laag en de rivier blijft kwetsbaar voor regelmatig overstorten bij hevige regen in de zomer.

foto

Kwaliteit van de waterlopen van het Zennebekken in Wallonië

François Paulus, directeur oppervlaktewateren bij het departement Milieu en Water van de Waalse overheid (Service Public de Wallonie), wees op de - biologisch gezien - slechte toestand van de rivieren van het Waalse deelbekken van de Zenne, met uitzondering van het oude kanaal Charleroi-Brussel. De ‘goede toestand’ zoals Europa die eist, zal niet behaald worden voor 2021. Het Waalse waterbeheerplan voorziet een aantal maatregelen ter verbetering: verhoging van de aansluitingsgraad op de riolering en meer autonome zuivering, terugdringing van lozingen door de industrie, strijd tegen pesticides en bodemerosie, hydromorfologisch herstel van de waterlopen.

foto

Kwaliteit van de waterlopen van het Zennebekken in Vlaanderen

Tom De Bie van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit dat de zuurstofconcentratie in de Zenne en haar bijrivieren de laatste jaren sterk verbeterd is maar dat de 'goede toestand' die de Europese Kaderrichtlijn water eist nog lang niet bereikt is. Die situatie is hoofdzakelijk te verklaren door de grote hoeveelheden nutriënten (fosfor en stikstof) en door de matige biologische toestand. Welke verbeterende maatregelen stelt het Vlaamse stroomgebiedbeheerplan voor? Riolerings- en zuiveringsprojecten, behoud en versterking van het natuurlijk karakter van de Zenne, wegwerking van de vismigratieknelpunten, anti-erosiemaatregelen.

foto

Maatregelen om de kwaliteit van onze waterlopen in Brussel te verbeteren

Ook Sofie Bracke van Leefmilieu Brussel legt uit dat de kwaliteit van de Zenne erop vooruitgaat maar dat die nog steeds slecht is in het licht van de Europese scenario’s. Het kanaal en de Woluwe doen het beter. Dat komt door de verstedelijking: in Brussel zijn de waterlopen ofwel overwelfd, aangesloten op de riolering, of helemaal verdwenen. De doelstellingen voor de ‘goede toestand’ zouden rekening moeten houden met die specificiteit. Dit zijn een aantal van de maatregelen die het Brussels waterbeheerplan voorziet: perceelsgebonden waterbeheer, opsporing van illegale lozingen, behandeling van afstromend water voordat het in de rivieren terechtkomt, overstortwerking van de stormbekkens beperken, het ecologisch potentieel van het kanaal verhogen, waar mogelijk de Zenne opnieuw openleggen.

foto

Waterkwaliteit van het Vlaamse deel van het Zennebekken

foto

Waterkwaliteit van het Waalse deel van het Zennebekken

foto

Ontwerp van het Waterbeheerplan van het BHG 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 wil een antwoord bieden op de Europese eisen inzake waterbeleid zoals geformuleerd in de kaderrichtlijn Water en de overstromingsrichtlijn. Volgens deze richtlijnen moet elke Lidstaat een Waterbeheerplan opstellen en goedkeuren en om de 6 jaar actualiseren.

foto

5 vragen om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van het Zennewater

In een interview met Coördinatie Zenne geven twee leden van het GESZ-project uitgebreid antwoord op onze vragen over de kwaliteit van het Zennewater. Het gaat hier om Michel Verbanck van de Université Libre de Bruxelles en Natacha Brion van de Vrije Universiteit Brussel. Het GESZ- project 'towards the Good Ecological status in river Zenne' wil de gevolgen van het Brusselse afvalwaterbeleid op de kwaliteit van de Zenne in kaart brengen.

kaart

Getuigenissen van op het terrein over de waterkwaliteit in de drie gewesten van het Zennebekken

Organisaties actief rond 'water' in de drie gewesten van het Zennebekken hebben over hun eigen concrete ervaringen getuigd. Coördinatie Zenne stelde hen enkele open vragen: In welke zin is de verbetering van de waterkwaliteit belangrijk voor u? Wat zijn uw verwachtingen op vlak van de waterkwaliteit? Wat moet er volgens u gebeuren om de waterkwaliteit van de Zenne en haar zijlopen te verbeteren? Welke acties zet uw organisatie op poten om de waterkwaliteit te verbeteren?

foto

Beoordeling van de waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

De waterkwaliteit wordt in de Europese lidstaten geëvalueerd aan de hand van bepalingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water van 2000. Wat zegt de Kaderrichtlijn Water? Hoe wordt de waterkwaliteit geëvalueerd? Tegen wanneer mogen we een goede ecologische en chemische toestand van onze oppervlaktewateren verwachten?

foto

We vangen opnieuw vis in de Zenne

Sinds 2007 is het zuurstofgehalte in de tijgebonden Zenne hoger, maar toch blijft de Zenne een onstabiele rivier wat de opgeloste zuurstof betreft. Ondanks lage zuurstofconcentraties vangen we opnieuw vis in de Zenne. We noteren bovendien een geleidelijke toename van het aantal soorten.

photo2

Waterzuiveringsstations en stormbekkens in Brussel

Functie, oorsprong en projecten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.

photo2

Waterdistributie en sanering in Brussel

De weg van het water in Brussel.

photo2

Kwaliteit van de Zenne stroomafwaarts RWZI Brussel Noord

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en speelt een belangrijke rol in de waterkwaliteit van de Zenne.

photo2

De waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Zuid wordt gemoderniseerd

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de zuivering van het afvalwater en afspoelend regenwater verzekerd in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Brussel-Noord en Zuid. Om ook stikstof en fosfaten uit het water te kunnen verwijderen, starten halfweg 2015 moderniseringswerken in de installatie van BRUSSEL-Zuid.

Rapport over de ecologische kwaliteit van waterlopen,
kanaal en vijvers in het Brussels Gewest in 2013

Door het uitvaardigen van de Kaderrichtlijn Water in 2000 nam de geïntegreerde aanpak van gedegradeerde waterlichamen in de Europese Unie een vlucht vooruit. Lidstaten worden verplicht ecologische doelstellingen te halen voor de waterlichamen die in het kader van de richtlijn werden aangemeld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om het Kanaal Charleroi-Brussel-Schelde en de waterlopen Zenne en Woluwe.