header
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 20 - mei 2016    
  Activiteiten van en met Coördinatie Zenne
 • Zaterdag 4 juni: Ontdek samen met CCN Vogelzang CBN en Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden de mooie vallei van de Vogelzangbeek / Vleze, aan weerszijden van de gewestgrens. >>

 • Zondag 19 juni: Neem je fiets en ga samen met Velofabrik op zoek naar de oorsprong van de Zenne. >>

 • Dinsdag 28 juni: Coördinatie Zenne, Natagora Brussel, Bruxelles Nature en hun partners nodigen u uit bij valavond voor een uitwisselingsmoment over de Zenne en het Zennekanaal, biodiversiteit & industrie. Binnenkort meer informatie op www.coordinatiezenne.be.

 • Stilaan is het opnieuw mooi weer, profiteer ervan om op aanvraag een begeleide wandeling te maken langs de waterlopen met uw leerlingen, familie, collega’s, activiteitengroep. >>

 • Kom met uw leerlingen meevaren op het 'Zennekanaal' in Brussel tijdens de milieueducatieve boottochten van 5 tot 25 oktober 2016. >>

  photo
Afterwork 'Waterbeheerplannen' in woord en beeld
Op 10 mei 2016 konden geïnteresseerden terecht op een infoavond van Coördinatie Zenne en haar partners om te komen luisteren en discussiëren over de as 'waterkwaliteit' van de waterbeheerplannen voor het Zennebekken. Er kwamen meer dan 70 deelnemers opdagen: studenten, politici, verenigingen, overheidsdiensten… uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië.
Verslag > 
Foto's >
  photo
Input van Coördinatie Zenne & partners voor het Brussels waterbeheerplan
Het Brussels waterbeheerplan is het waterbeleid voor de toekomst. Het gaat niet alleen over waterkwaliteit maar ook over heel wat andere elementen die je hier kan ontdekken. Dat waterbeheerplan is nog tot 31 mei in openbaar onderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft Coördinatie Zenne haar partners samengeroepen op 27 april 2016, om de verschillende assen te bespreken en enkele opmerkingen in te dienen bij Leefmilieu Brussel.
Bekijk onze aandachtspunten >
  photo
Komt er weer leven in de Zenne?
De Zenne heeft de goede ecologische en chemische toestand die de Europese Kaderrichtlijn water vooropstelt voor 2015 helaas niet gehaald. Het zal wellicht nog meer dan tien jaar duren voordat die goede toestand bereikt wordt. Toch is er al heel wat gebeurd om de situatie te verbeteren, en er staan nog heel wat projecten op stapel voor de toekomst.
Lees verder >
 
FOCUS - Kwaliteit van de Zenne en van het kanaal op stroombekkenniveau
 
  Waterlopen kennen geen grenzen! Voor Coördinatie Zenne was het dan ook essentieel om de waterkwaliteit aan te pakken op interregionaal niveau. Op 10 mei werd eerst de evolutie van de waterkwaliteit in het Zennebekken in de voorbije 25 jaar geschetst, waarna een vertegenwoordiger van elk gewest kwam spreken over de huidige situatie en over de toekomstige maatregelen m.b.t. waterkwaliteit.

  photo
Waterbeleid: de visie van Brussel op de toekomst
Éric Mannès, adviseur water bij het kabinet van de Brusselse minister van Leefmilieu, gaf toelichting bij de uitdagingen maar ook de meerwaarde die water voor Brussel betekent. De uitdagingen gaan over een betere waterkwaliteit, zoals het aansluiten van het volledige rioleringsnetwerk op de twee waterzuiveringsinstallaties, een beter beheer van de riooloverstorten in natuurlijke milieus bij regenweer, het aanleggen van een systeem 'op zijn Brussels' voor de scheiding van afval- en regenwater, en het beheer van regenwater op publieke en privégronden. De meerwaarde van het water zit in de verbetering van de levenskwaliteit, het stimuleren van biodiversiteit in de stad, het beperken van het warmte-eilandeffect,...
Lees zijn volledige uiteenzetting >
  photo
25 jaar evolutie van de waterkwaliteit van de Zenne en het kanaal
Natacha Brion van de Vrije Universiteit Brussel liet zien dat er op 25 jaar tijd en dankzij de ingebruikname van de waterzuiveringsinstallaties in het Zennebekken geleidelijk aan een verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne merkbaar is. In 2007 piekte die evolutie naar aanleiding van het opstarten van het zuiveringsstation van Brussel-Noord. De huidige zuivering is goed maar de toestand van de Zenne blijft kritiek: het zuurstofgehalte is laag en de rivier blijft kwetsbaar voor regelmatig overstorten bij hevige regen in de zomer.
Bekijk haar presentatie >
  photo
Kwaliteit van de waterlopen van het Zennebekken in Wallonië
François Paulus, directeur oppervlaktewateren bij het departement Milieu en Water van de Waalse overheid (Service Public de Wallonie), wees op de - biologisch gezien - slechte toestand van de rivieren van het Waalse deelbekken van de Zenne, met uitzondering van het oude kanaal Charleroi-Brussel. De ‘goede toestand’ zoals Europa die eist, zal niet behaald worden voor 2021. Het Waalse waterbeheerplan voorziet een aantal maatregelen ter verbetering: verhoging van de aansluitingsgraad op de riolering en meer autonome zuivering, terugdringing van lozingen door de industrie, strijd tegen pesticides en bodemerosie, hydromorfologisch herstel van de waterlopen.
Bekijk de presentatie >
Bekijk het Waalse waterbeheerplan 2016-2021 voor het stroomgebied van de Schelde >
  photo
Kwaliteit van de waterlopen van het Zennebekken in Vlaanderen
Tom De Bie van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit dat de zuurstofconcentratie in de Zenne en haar bijrivieren de laatste jaren sterk verbeterd is maar dat de 'goede toestand' die de Europese Kaderrichtlijn water eist nog lang niet bereikt is. Die situatie is hoofdzakelijk te verklaren door de grote hoeveelheden nutriënten (fosfor en stikstof) en door de matige biologische toestand. Welke verbeterende maatregelen stelt het Vlaamse stroomgebiedbeheerplan voor? Riolerings- en zuiveringsprojecten, behoud en versterking van het natuurlijk karakter van de Zenne, wegwerking van de vismigratieknelpunten, anti-erosiemaatregelen.
Bekijk de presentatie >
Bekijk het Vlaamse stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voor het Dijle-Zennebekken >
  photo
Maatregelen om de kwaliteit van onze waterlopen in Brussel te verbeteren
Ook Sofie Bracke van Leefmilieu Brussel legt uit dat de kwaliteit van de Zenne erop vooruitgaat maar dat die nog steeds slecht is in het licht van de Europese scenario’s. Het kanaal en de Woluwe doen het beter. Dat komt door de verstedelijking: in Brussel zijn de waterlopen ofwel overwelfd, aangesloten op de riolering, of helemaal verdwenen. De doelstellingen voor de ‘goede toestand’ zouden rekening moeten houden met die specificiteit. Dit zijn een aantal van de maatregelen die het Brussels waterbeheerplan voorziet: perceelsgebonden waterbeheer, opsporing van illegale lozingen, behandeling van afstromend water voordat het in de rivieren terechtkomt, overstortwerking van de stormbekkens beperken, het ecologisch potentieel van het kanaal verhogen, waar mogelijk de Zenne opnieuw openleggen.
Bekijk de presentatie >
Bekijk het Brussels waterbeheerplan 2016-2021 >
 
Kaart van de waterzuivering in het Zennebekken >
  Nieuws uit het Zennebekken

 • fb Coördinatie Zenne op Facebook
  Like de Facebook-pagina ‘Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières’. Je zal er de foto’s zien van de waterlopen in het Zennebekken, verslagen van de activiteiten van Coördinatie Zenne en artikels. Deel er ook jouw nieuwsberichten over de waterlopen en het water! >>

 • Een nieuwe formule voor het Milieufestival: 'film en fiesta'
  Twee data (3 en 5 juni), twee locaties en veel meer dan een feest: een filmfestival en tientallen actoren die een betere levenskwaliteit promoten. >>

 

Een uitgave van Coördinatie Zenne-Coordination Senne en Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
www.coordinatiezenne.be - www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse overheid
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>