logo
banner

Over ons

Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, groepeert sinds 1997 personen en verenigingen die samen ijveren voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken. Coördinatie Zenne pleit voor een doeltreffende grensoverschrijdende en gecoördineerde aanpak van de milieuproblematiek door de verschillende actoren uit de drie gewesten.

De Europese Kaderrichtlijn Water met haar stroomgebiedbenadering zorgt hier trouwens voor een figuurlijke stroomversnelling. Duurzaam waterbeheer in het Zennebekken vereist meer overleg en samenwerking tussen de drie gewesten onderling en met milieuverenigingen en het publiek. Een schone Zenne is een bron van leven. Ook voor de Schelde!

Coördinatie Zenne organiseert op regelmatige basis informatie-, sensibilisatie- en educatieve activiteiten, met als rode draad natuur en milieu in het Zennebekken. Rond dit thema worden ook publicaties opgesteld en uitgegeven. Contacteer ons indien u hierover meer wenst te weten!

Eerherstel voor de Zenne het het Zennebekken


De Zenne is vanaf haar bron een grillige rivier waarvan het debiet snel kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, met overstromingen als gevolg.
Om de overtollige neerslag zo snel mogelijk af te voeren en de oever-gebieden te beschermen, werden in de loop der eeuwen allerlei bagger-werken, oeververstevigingen, indijkingen en overwelvingen uitgevoerd. Daarenboven werd de Zenne al lang 'misbruikt' voor de afvoer van afval-water, zowel van de huishoudens, de industrie als de landbouw, nog al te veel zonder enige voorafgaande zuivering.
Welnu, de Zenne wordt in ere hersteld!

Al in 2007 werd een spectaculaire verbetering van de waterkwaliteit vastgesteld tussen de noordelijke grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met Vlaanderen en Battel (Mechelen) waar de Zenne uitmondt in de Dijle. Deze verbetering is vooral te danken aan de ingebruikname van grootschalige rioolwaterzuiveringinfrastructuur: nieuwe/vernieuwde zuiveringsinstallaties - zoals die van de Vallée du Hain en Tubize in Wallonië, van Humbeek, Zemst en Grimbergen in Vlaanderen -, een verhoging van de capaciteit van Brussel-Zuid, en … last but not least: het opstarten van de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord (1.100.000 IE).

De verbetering van de waterkwaliteit is een eerste stap in het herstel van de Zenne. Hopelijk zet deze trend zich ook in de komende jaren verder, door bijkomende aansluitingen van belangrijke vuilvrachten op de zuiveringsinstallaties in de drie gewesten.

Maar de rivier moet ook de kans krijgen om opnieuw natuurlijker te worden door ingrijpende veranderingen tot een minimum te beperken en haar nog overgebleven meanders en natuurlijke milieus te herstellen. Een dergelijk beleid zou de terugkeer van een normaal rivierleven betekenen waardoor omwonenden en bezoekers weer volop kunnen genieten van 'hun' rivier, in al haar facetten...

Tot het Zennebekken behoren vanzelfsprekend de Zenne zelf en haar bijrivieren, maar ook de waterloop waarmee de Zenne direct verbonden is, ‘het Zennekanaal’, mag niet vergeten worden. Dat kanaal passeert Seneffe, Ronquières, Tubize, Halle, Brussel, Vilvoorde en Willebroek en mondt ter hoogte van Wintam uit in de Schelde. Inderdaad wordt dat kanaal voor een deel gevoed door oude bijrivieren van de Zenne en dankzij verbindingen tussen beide waterlopen kan de Zenne overlopen in het kanaal waardoor overstromingen voorkomen worden… Op de plaatsen in Brussel waar de Zenne verdween, is het kanaal nu zelfs dé waterloop van de stad. De rol die het kanaal in de toekomst zal spelen is bepalend voor de ontwikkeling van de steden en gemeenten waar het passeert en Coördinatie Zenne zal er op toezien dat het Zennekanaal op een integrale en interregionale manier beheerd wordt overeenkomstig de bepalingen van de Kaderrichtlijn Water.

foto foto foto