logo
banner

Dossier 'Zennekanaal'

Sinds de overwelving van de Zenne in de 19de eeuw is het kanaal DE waterloop geworden in Brussel. De Europese Kaderrichtlijn Water, die een integrale benadering van waterlopen nastreeft, schrijft voor dat naast haar functie voor het goederentransport ook de minder bekende functies van het ‘Zennekanaal’ de nodige aandacht moeten krijgen.


ARTIKELS

foto4

KANAAL - ecologische corridor

Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel! Ontdek de nieuwe website.

foto4

De Zenne en het Zennekanaal vormen strategische assen voor fietsers

Fietsdoorgangen onder de Brussels bruggen, een brug over het kanaal in Vilvoorde en nieuwe fietspaden langs de Zenne en het Zennekanaal in Brabant en in Brussel moeten op korte termijn onze waterwegen fietsvriendelijker en aangenamer maken. Goed nieuws voor de mobiliteit, vooral voor Brussel die dat hard nodig heeft!

foto4

‘Plan Ooievaar’ aan het kanaal in Brussel

Het is zo ver. De vzw Brussel Natuur, waarvan Coördinatie Zenne lid is, lanceert in Brussel het ‘Plan Ooievaar’.

foto4

'Kanaal? Hoezo Kanaal?!'

Het kanaal werd lange tijd beschouwd als een barrière, maar krijgt tegenwoordig steeds meer de rol van schakel tussen de centrale wijken en de rest van het gewest. In zekere zin vormt de Kanaalzone een uitvergroting van de belangrijke opdrachten waarvoor het Brussels Gewest staat. Het is de laatste jaren dan ook de belangrijkste as geworden voor een stadsherstel dat gericht is op een betere integratie van de ontwikkelingen in de economie, het vastgoed, de maatschappij, het milieu en de cultuur.

foto4

Biestebroek: een vallei voor iedereen

Het Biestebroekdok in Anderlecht beschikt over duidelijke stedenbouwkundige troeven die momenteel onvoldoende worden benut.

foto4

FOCUS op het 'ZENNEKANAAL'

Het ‘Zennekanaal’ is momenteel een grote stedelijke uitdaging door de sterke demografische groei in Brussel en Brabant. Om een bijdrage te leveren aan een sereen debat over de toekomst van het Zennekanaal en de aandacht te vestigen op de noodzaak om het integraal en interregionaal te beheren zoals voorop- gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water, hebben we informatie en foto’s verzameld om het kanaal te tonen in al zijn functies, vandaag en in de toekomst.

foto4

De Noordrand, een gedeelde vallei

Met het territoriaal ontwikkelingsprogramma ‘T.OP Noordrand’ proberen Vlaamse en Brusselse partners voor het eerst een gezamenlijke ruimtelijke visie te formuleren voor het grensoverschrijdend gebied aan de noordoostzijde van Brussel. Ontwerpbureau 1010 gaat uit van een onlosmakelijk verbondenheid tussen enerzijds de hydromorfologische kenmerken van de vallei van de Zenne en de Woluwe en anderzijds de toekomstige stedelijke en economische ontwikkelingen van de Noordrand: het concept van ‘de gedeelde vallei’.

foto4

Brussel wil de omgeving van haar kanaal een nieuwe toekomst geven

Voor Coördinatie Zenne die actief is rond het integraal beheer van waterlopen, brengt dit ook enkel zekerheden met zich mee. Het 'Zennekanaal' is immers dé waterloop van Brussel en moet dus integraal en bijgevolg multifunctioneel beheerd worden. Ook moeten de veranderingen die in Brussel plaatsvinden, passen binnen een globale aanpak op het niveau van het hele Zennebekken.

foto4

Zenne-Zennekanaal...
Een delicaat watersysteem op zoek naar een nieuw evenwicht

Het Zennekanaal dankt zijn naam aan zijn nauwe band met de Zenne tussen Seneffe en Wintam. Dit is niet zo maar uit de lucht gegrepen: het kanaal speelt een zeer belangrijke rol in de waterbeheersing in het hele systeem Zenne - Zennekanaal. Hier leest u meer over de verschillende kunstwerken die het kanaal hiervoor 'geschikt' maken.

Opmerkelijk experiment:
de eerste Waterbus in België vaart tussen Brussel en Vilvoorde

Op 5 juli 2013 werd de eerste Waterbus in België officieel ingehuldigd op het 'Zennekanaal' tussen Brussel en Vilvoorde. Hiermee komt het gemeenschappelijk personenvervoer op het water ook in België echt uit de startblokken. In Nederland is die manier van reizen al een niet onbelangrijk onderdeel van het netwerk van openbaar vervoer. De Waterbus Brussel-Vilvoorde wil zowel een duurzame aanvulling als een alternatief bieden voor het drukke wegverkeer in de kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde.

De Brusselse kanaalzone...
Een langzame opwaardering?

In vele steden leven de oude havenbuurten op. Zo ook in Brussel, zij het langzaam en een beetje chaotisch. Er worden nergens duidelijke keuzes gemaakt: woningen, industrie of recreatie? Auto’s, voetgangers of fietsers? Er wordt klaarheid verwacht met het 'kanaalplan' van Alexandre Chemetoff.

Een visie voor de Brusselse Kanaalzone door Alexandre Chemetoff

In oktober 2012 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Franse architect Alexandre Chemetoff als auteur van het toekomstige Richtplan voor het Kanaalgebied geselecteerd. Het kanaal strekt zich over een afstand van 14 km uit over zeven gemeenten. Er hangt duidelijk een industriële identiteit vast aan de Kanaalzone, maar ze bestaat ook uit diverse erg van elkaar verschillende wijken, waarin tal van dynamieken spelen. Vele vragen dringen zich op.

Biodiversiteit in de haven van Brussel

Staat een industriezone zoals de Haven van Brussel noodzakelijk synoniem voor een biologische woestijn? Een tocht op het kanaal zou volstaan om ons ervan te overtuigen. Nochtans kan, hier en daar, een leegstaand terrein in afwachting van een definitieve bestemming een opmerkelijke fauna herbergen. Natagora Brussel gaat de uitdaging aan: de biodiversiteit in de Haven van Brussel bevorderen.