Zennekrant nr. 34 | juli 2024
   
  Het nieuwe Gemeentelijke Waterplan van de Stad Brussel

Brussel staat al decennialang voor tal van klimaat- en milieuproblemen, zoals extreme weers-omstandigheden, overstromingen in dichtbevolkte wijken, droogte, stedelijke hitte-eilanden, enzovoort. Veel van die uitdagingen staan rechtstreeks in verband met onze omgang met water. Helaas zijn technologische oplossingen niet langer voldoende om dergelijke wateruitdagingen aan te gaan en moeten we ons beleid heroverwegen om tot een integraal en duurzaam waterbeheer te komen. Kortom, we dienen meer ruimte te creëren voor veerkrachtige hydrologische oplossingen in onze dichtbebouwde stedelijke omgeving.

Geïntegreerd regenwaterbeheer van schaal XS tot XL

In 2024 zette de Stad Brussel een belangrijke stap om deze uitdagingen aan te gaan, door de adoptie van een gloednieuw Gemeentelijk Waterplan (GWP). Daarmee is het de eerste gemeente die een eigen invulling geeft aan het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Eén van de belangrijkste pijlers van het GWP is ‘geïntegreerd regenwaterbeheer’: een aanpak voor het beheren van regenwater die zich richt op het verminderen van overstromingsrisico's, het beschermen van waterkwaliteit en het maximaliseren van het gebruik van regenwater als een waardevolle hulpbron. Zo omvat het Waterplan bijvoorbeeld strategieën als het bevorderen van de infiltratie van regenwater waar het valt, het implementeren van blauwgroene infrastructuur en het aanleggen van doorlaatbare bestrating. Het doel is om de impact van regenwater op het stedelijk milieu te verminderen en duurzaam gebruik te maken van deze natuurlijke hulpbron.

De diverse wateruitdagingen in Brussel vereisen een veelheid aan projecten op verschillende schaalniveaus, van straatniveau tot de hele stad. Daarom werd het plan ingedeeld in 5 schalen:
  • XS: beheer van regenwater op privé-eigendommen. Bijvoorbeeld: het loskoppelen van dakgoten, het ontharden van (voor)tuinen of schoolpleinen, hergebruik van regenwater in openbare gebouwen...
  • S: kleinschalige interventies in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld: een collectief regenwaterreservoir in een wijk, waterinfiltratie op terreinen met grootschalige bedrijven...
  • M: acties in de openbare ruimte die een grotere interventie vereisen. Bijvoorbeeld: het aanleggen van een waterstraat waar alle regenwater lokaal geïnfiltreerd wordt in de bodem, een plein dat ook functioneert als regenwaterbassin bij hevige regenbuien...
  • L: projecten in parken, vijvers en waterlopen. Bijvoorbeeld: de aanleg van regenwaterbuffers langs de historische tracés van waterlopen, de verduurzaming van het waterverbruik van fonteinen in de stad, vijvers opnieuw onderdeel laten uitmaken van het natuurlijk watersysteem...
  • XL: initiatieven op stadsniveau. Bijvoorbeeld: groene premies, communicatie over water, de verduurzaming van het groenbeheer, het oprichten van een Water Taskforce...
Het Waterplan voorgesteld op… het kanaal!

Om het Waterplan bekend te maken bij geïnteresseerde inwoners, organiseerden de Stad Brussel en Coördinatie Zenne een boottocht met de Waterbus op het Zeekanaal Brussel-Schelde. Na een introductie van Schepen van Klimaat Benoît Hellings, kregen de aanwezigen uitleg over de geschiedenis van Brussel, die intrinsiek verbonden is met water en moeras. Vervolgens ging de Cel Klimaat en stad in transitie van de Stad Brussel in op de verschillende niveaus van het Waterplan.


Tijdens een tussenstop in Neder-Over-Heembeek werd er tijd gemaakt voor een wandeling die de groep langs enkele concrete projecten van het GWP leidde, zoals bijvoorbeeld de herwaardering van de Marlybron, de heraanleg van het Meudonpark en de plannen om de waterkwaliteit van de vijvers in het Begijnenbosdal te verbeteren. Tijdens de terugtocht was er tijd voor een hapje, een drankje, en vragen van de aanwezigen.


Wat betekent het Waterplan voor de inwoners?

Hoewel heel wat van de actieplannen betrekking hebben op grote uitvoeringswerken in de publieke ruimte, zullen ook inwoners hun steentje moeten bijdragen in een integraal waterbeheer. Het loskoppelen van een dakgoot van het rioolnetwerk of het ontharden van een tuin kan al veel impact hebben, zeker wanneer vele kleine acties op grote schaal uitgevoerd worden. Om dergelijke acties te stimuleren, zet de stad in op communicatie, sensibilisering en groene premies voor de bevolking.

Wil u graag ontdekken hoe u kan bijdragen aan een leefbare waterstad? Download het Gemeentelijk Waterplan van de Stad Brussel via deze link.
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.