header  
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 19 - maart 2016    
 

Dorent: een nieuw stukje unieke natuur
tussen Vilvoorde en Zemst

In Vilvoorde en Zemst wordt het gebied Dorent omgevormd tot een weelderig wetland met vochtige, bloemrijke hooilanden. De werken worden uitgevoerd in het kader van het Sigmaplan, een plan om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, en tegelijk de waardevolle natuur langs die rivieren in ere te herstellen. In Dorent primeert natuurontwikkeling.

Ideale habitat voor planten en dieren

Dorent ligt langs de gekanaliseerde Zenne. Her en der slingeren de afgesneden meanders en grachten nog door het gebied. Op bepaalde plaatsen is de ondergrondse waterdruk hoog en komt het grondwater in kwelzones aan de oppervlakte. De zeldzame grote pimpernel werd hier en daar al gespot en ook de zeldzame kamsalamander is er een graag geziene bewoner.

In Dorent gaat de aandacht volledig naar natuurontwikkeling. Extra beveiliging tegen overstromingen is hier niet nodig. Herstel van de unieke riviernatuur en voldoen aan de Europese natuurdoelen staan voorop. Dat gebeurt in overleg met de landbouwers, waardoor de negatieve impact van het project op de landbouw beperkt blijft.
Verloop van de werken

In 2014 werd het inrichtingsplan voor het gebied afgewerkt en via proefboringen werd onderzocht waar de nutriëntrijke toplaag, die schadelijk is voor de grote pimpernel, best verwijderd wordt. In 2015 staan bijkomende boringen en het technisch verslag voor het grondverzet op de agenda. Er wordt ook een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd om te vermijden dat graafwerken archeologisch patrimonium schaden.
Op 1 januari 2016 is het eigenlijke omvormingsbeheer van start gegaan. Landbouwers die in het gebied actief willen blijven, zullen vanaf dan de graslanden op een natuurgerichte manier beheren. Hooien gebeurt dan zonder mestgift zodat de nutriëntenconcentraties in de bodem geleidelijk afnemen. Dit is nodig voor de ontwikkeling van soortenrijke botanische graslanden.

Het inrichtingsplan van de Dorent vindt u hier.


Uit Dijle- en Zennebekken nieuwsbrief.


Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 73
3000 Leuven
Tel. 016 21 12 34 
Terug naar de inhoudsopgave >