Coördinatie Zenne: Zennekrant 10 - juli 2010
VLAANDEREN: Bekkenwerking: wat betekende 2009 voor het Dijle-Zennebekken?

Bekkenvoortgangsrapport 2009 Dijle-Zennebekken

Onlangs verscheen het nieuwe bekkenvoortgangsrapport van het Dijle-Zennebekken. Hierin wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de acties uit het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen, met specifieke aandacht voor de vooruitgang die in de loop van 2009 werd geboekt. Enkele voorbeelden van acties kunt u hieronder terugvinden. Het bekkenvoortgangsrapport 2009 van het Dijle-Zennebekken kunt u terugvinden op www.bekkenwerking.be.

Realisatie overstromingsgebieden op de Maalbeek te Grimbergen en Wemmel

In het verleden had de Maalbeek regelmatig te kampen met wateroverlast. De grootste problemen deden zich voor op het grondgebied van de gemeente Grimbergen, in het bijzonder in de zone tussen de 's Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg. Om dit gebied beter te beschermen tegen wateroverlast, heeft de provincie Vlaams-Brabant twee overstromingsgebieden ingericht op de Maalbeek: onmiddellijk stroomopwaarts van de 's Gravenmolen kan in het Nekkerbos 45.000m≥ water gebufferd worden en ter hoogte van het Beverbos in Wemmel is er ruimte voor nog eens 10.000m≥. In de lente van 2009 zijn de werken begonnen, een half jaar later werden de ruwbouwwerken voltooid. De automatische sturing van de regelkleppen zorgt ervoor dat de kleppen in het Nekkerbos automatisch sluiten zodra het waterpeil ter hoogte van de 's Gravenmolen een alarmpeil bereikt, zodat de Maalbeek in het centrum van Grimbergen niet meer buiten zijn oevers treedt.

Sanering van vismigratieknelpunten in het waterschap Zenne-Zuid

Vismigratieknelpunten zijn barriŤres in de waterloop - zoals stuwen en watervallen - die het de vissen onmogelijk maken om verder stroomopwaarts te zwemmen. Hierdoor kunnen bepaalde vissoorten zich moeilijk verspreiden naar de meer bovenstroomse gedeelten van de waterloop. Vaak zijn het bovendien deze moeilijk bereikbare stroomopwaartse gebieden die veel mogelijkheden bieden als paaiplaats en als leefgebied in het algemeen.
De provincie Vlaams-Brabant heeft zich daarom voorgenomen om tegen 2015 minstens 50% van de vismigratieknelpunten op de waterlopen van 2de categorie op te lossen. 'Kleine' vismigratieknelpunten worden systematisch opgelost tijdens de gewone herstellingswerken aan waterlopen. In het waterschap Zenne-Zuid werden ondertussen 10 van de 35 vismigratieknelpunten aangepakt. In 2009 werden vier knelpunten opgelost op de Molenbeek, twee knelpunten op de Rilroheidebeek en twee op de ZoniŽnbosbeek. Er werd ook een natuurvergunningsaanvraag ingediend door de provincie om een knelpunt op de Kapittelbeek op te lossen.

Sigmaplan Cluster Dijlemonding (Zennegat)

Het project Dijlemonding dat in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan voor ongeveer 200 ha extra ruimte voor water zal zorgen, krijgt meer en meer vorm. Op 19 mei vond er een infodag plaats over het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Dijlemonding. Het project voorziet de aanleg van vier gecontroleerde overstromingsgebieden waarbij er ook heel wat oog is voor natuurontwikkeling. Zo zal uiterst zeldzame zoetwater getijdennatuur er alle kansen krijgen. Zoals het past in de geest van het integraal waterbeleid, krijgen ook recreatie, erfgoed en landbouw een plek in en om de projectgebieden. De start der werken is voorzien in de loop van 2011.
Meer info: www.sigmaplan.be

Aanleg van natuurvriendelijke oevers langsheen het Kanaal Charleroi-Brussel (Lot)
en het Zeekanaal Brussel-Schelde (Humbeek) door Waterwegen en Zeekanaal NV


Oevers van kanalen zijn sterk onderhevig aan erosie, vooral omwille van de golfslagbewegingen van voorbijvarende schepen. Vandaar dat ze steeds met hardere, sterke materialen moeten verstevigd worden. Deze oevers bieden echter weinig mogelijkheden voor fauna en flora waardoor ze over het algemeen als weinig milieuvriendelijk worden beschouwd. De waterbeheerders doen echter wel degelijk inspanningen om, daar waar mogelijk, de oevers zoveel als mogelijk natuurvriendelijk in te richten. Een dergelijke milieuvriendelijke oever bestaat in feite uit twee oevers achter elkaar. De eerste oever, het dichtst tegen het kanaal, weerstaat aan erosie en is opgebouwd uit eerder harde materialen. De tweede, buitenste oever is minder onderhevig aan golfslag en waterstroming, zodat hij met een erg geringe bescherming toch kan weerstaan aan erosie en tegelijkertijd plaats kan bieden aan fauna en flora. Doorgangen op sommige plaatsen zorgen ervoor dat de gecreŽerde geul tussen de twee oevers dienst doet als een aantrekkelijk verblijf- en paaiplaats voor vissen en andere waterfauna.

Digitale nieuwsbrief Dijle-Zennebekken

Het bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken start binnenkort met de uitgave van een digitale nieuwsbrief. Op deze manier kunt u de meest recente ontwikkelingen op de voet volgen. U kunt gratis inschrijven voor deze nieuwsbrief door een te sturen.

Tom GabriŽls - Planningsverantwoordelijke Dijle-Zenne en Nete -
Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
Meer info:


Terug naar de inhoud >>