logo
banner

Dossier 'Waterkwaliteit'

In de Europese richtlijn stedelijk afvalwater van 1991 ligt de focus op het zuiveren van het afvalwater en de aanleg van waterzuiverings-
installaties. In de Europese kaderrichtlijn water van 2000 ligt de focus op de goede toestand van het watersysteem (oppervlakte- en grondwateren). De laatste tien jaar zijn er in de Zennevallei veel nieuwe waterzuiveringsinstallaties bijgekomen, wat de waterkwaliteit en de goede toestand van de waterlopen heeft verbeterd.


Kaart:
 Waterzuivering in het Zennebekken >>


Artikels:

foto

Waterkwaliteit van het Vlaamse deel van het Zennebekken

foto

Waterkwaliteit van het Waalse deel van het Zennebekken

foto

Ontwerp van het Waterbeheerplan van het BHG 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 wil een antwoord bieden op de Europese eisen inzake waterbeleid zoals geformuleerd in de kaderrichtlijn Water en de overstromingsrichtlijn. Volgens deze richtlijnen moet elke Lidstaat een Waterbeheerplan opstellen en goedkeuren en om de 6 jaar actualiseren.

foto

5 vragen om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van het Zennewater

In een interview met Coördinatie Zenne geven twee leden van het GESZ-project uitgebreid antwoord op onze vragen over de kwaliteit van het Zennewater. Het gaat hier om Michel Verbanck van de Université Libre de Bruxelles en Natacha Brion van de Vrije Universiteit Brussel. Het GESZ- project 'towards the Good Ecological status in river Zenne' wil de gevolgen van het Brusselse afvalwaterbeleid op de kwaliteit van de Zenne in kaart brengen.

kaart

Getuigenissen van op het terrein over de waterkwaliteit in de drie gewesten van het Zennebekken

Organisaties actief rond 'water' in de drie gewesten van het Zennebekken hebben over hun eigen concrete ervaringen getuigd. Coördinatie Zenne stelde hen enkele open vragen: In welke zin is de verbetering van de waterkwaliteit belangrijk voor u? Wat zijn uw verwachtingen op vlak van de waterkwaliteit? Wat moet er volgens u gebeuren om de waterkwaliteit van de Zenne en haar zijlopen te verbeteren? Welke acties zet uw organisatie op poten om de waterkwaliteit te verbeteren?

foto

Beoordeling van de waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

De waterkwaliteit wordt in de Europese lidstaten geëvalueerd aan de hand van bepalingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water van 2000. Wat zegt de Kaderrichtlijn Water? Hoe wordt de waterkwaliteit geëvalueerd? Tegen wanneer mogen we een goede ecologische en chemische toestand van onze oppervlaktewateren verwachten?

foto

We vangen opnieuw vis in de Zenne

Sinds 2007 is het zuurstofgehalte in de tijgebonden Zenne hoger, maar toch blijft de Zenne een onstabiele rivier wat de opgeloste zuurstof betreft. Ondanks lage zuurstofconcentraties vangen we opnieuw vis in de Zenne. We noteren bovendien een geleidelijke toename van het aantal soorten.

photo2

Waterzuiveringsstations en stormbekkens in Brussel

Functie, oorsprong en projecten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.

photo2

Waterdistributie en sanering in Brussel

De weg van het water in Brussel.

photo2

Kwaliteit van de Zenne stroomafwaarts RWZI Brussel Noord

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en speelt een belangrijke rol in de waterkwaliteit van de Zenne.

photo2

De waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Zuid wordt gemoderniseerd

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de zuivering van het afvalwater en afspoelend regenwater verzekerd in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Brussel-Noord en Zuid. Om ook stikstof en fosfaten uit het water te kunnen verwijderen, starten halfweg 2015 moderniseringswerken in de installatie van BRUSSEL-Zuid.

Rapport over de ecologische kwaliteit van waterlopen,
kanaal en vijvers in het Brussels Gewest in 2013

Door het uitvaardigen van de Kaderrichtlijn Water in 2000 nam de geïntegreerde aanpak van gedegradeerde waterlichamen in de Europese Unie een vlucht vooruit. Lidstaten worden verplicht ecologische doelstellingen te halen voor de waterlichamen die in het kader van de richtlijn werden aangemeld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om het Kanaal Charleroi-Brussel-Schelde en de waterlopen Zenne en Woluwe.